Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
     Αρχεία - Συλλογές
 
Ψηφιακές αρχειακές συλλογές
Διοικητικά αρχεία
Εκπαιδευτικά αρχεία
Δικαστικά αρχεία
Συμβολαιογραφικά αρχεία
Δημοτικά αρχεία
Συλλογές - Ιδιωτικά αρχεία

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται:

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των αρχείων και των συλλογών που απόκεινται στα Γ.Α.Κ. Ευβοίας.

Σειρά ευρετηρίων, συνοπτικών και αναλυτικών, του πιο πάνω αρχειακού υλικού, καθώς και αλφαβητικοί πίνακες ονομάτων, πραγμάτων και εννοιών.

Συνοπτικά ευρετήρια δημοσίων και δημοτικών αρχείων που έχουν καταγραφεί στο χώρο φύλαξής τους (αρχειοστάσια του φορέα κατόχου του αρχειακού υλικού.

Θεματικά ευρετήρια και δείγματα υλικού που έχει καταγραφεί και συγκεντρωθεί για τις ανάγκες των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Αρχείων Ν. Ευβοίας.

Για τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση αρχείων, κρίναμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε σε αυτή τη σελίδα ορισμένες διευκρινίσεις:

Στις σχετικές σελίδες αυτής της ενότητας τα αρχεία και οι συλλογές θα αναφέρονται με το όνομα του κατόχου και του φορέα συγκρότησης, ενώ θα αναφέρεται επίσης ο Αριθμός Ειδικού Ευρετηρίου (ΑΕΕ).

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο Bιβλίο Eισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία, είναι δε θεωρητική και όχι φυσική. Έχουν προβλεφθεί οι εξής ομάδες:

Διοικητικά: υπηρεσίες Νομαρχιών / Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα υπηρεσίες δημόσιου τομέα.

Εκπαιδευτικά: σχολεία - σχολές - εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Δικαστικά: δικαστικές αρχές.

Συμβολαιογραφικά: Συμβολαιογράφοι.

Δημοτικά: οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές: αρχεία ιδιωτικών φορέων, προσωπικά αρχεία, ιδιωτικές συλλογές (βλ. άρθρο 4 ν. 1946/1991).

Παράδειγμα

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας από το έτος 1861 έως το 1940, αν είναι το πρώτο δικαστικό αρχείο που εισάγεται, θα πάρει ΑΕΕ Δικαστικά 1.1.

Η επόμενη εισαγωγή από το ίδιο αρχείο που καλύπτει τα έτη 1941 έως 1962 θα πάρει ΑΕΕ Δικαστικά 1.2.

Η πρώτη εισαγωγή από το αρχείο του Πρωτοδικείου Χαλκίδας θα πάρει τον κωδικό Δικαστικά 2.1.

 

 

 

hit counter 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)