Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
     Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές

Εκπαιδευτικά αρχεία

καταγραφή στο χώρο φύλαξης

Αρχείο Β΄ Λυκείου Χαλκίδας

ΑΕΕ: Εκπαιδευτικά 1

Χρονολογίες: 1920-1995

Περιεχόμενο: Γενικοί και Ειδικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικής Εφορείας, Βιβλία διδασκομένης ύλης, Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

Περιέχονται τα αρχεία των εξής σχολικών μονάδων:

Δημοσίας Εμπορικής Σχολής Χαλκίδας

Οικονομικού Γυμνασίου Χαλκίδας

Β΄ Γυμνασίου Αρρένων Χαλκίδας

Β΄ Λυκείου Χαλκίδας

Αρχεία Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών

ΑΕΕ: Εκπαιδευτικά 2

Χρονολογίες: 1956-1985

Τα αρχεία της Δημοσίας Κατωτέρας Τεχνικής Σχολή Χαλκίδος, της Μέση Δημοσίας Τεχνικής Σχολής Τεχνικών Βοηθών Εργοδηγών, της Τεχνικής Σχολής Χαλκίδος «Ο Δημόκριτος», των Ιδιωτικών Μέσων Επαγγελματικών Σχολών Κυράνα και της Ιδιωτικής Μέσης Σχολής Λογιστών Πάνου Τζαλήλα απόκεινται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ευβοίας.
Περιεχόμενο: Στα πιο πάνω αρχεία, εκτός από Μαθητολόγια, Γενικούς και Ειδικούς Ελέγχους, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων συλλόγων διδασκόντων και εφορευτικών επιτροών, πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πιστοποιητικών σπουδής, φακέλους αλληλογραφίας κ.λπ. περιλαμβάνονται επίσης:
- Φάκελοι πτυχιακών εξετάσεων (για τις Σχολές Τζαλήλα και «Δημόκριτος»)
- Φάκελοι σχετ. με την πρακτική άσκηση των μαθητών
- Φάκελοι που αφορούν το διδακτικό προσωπικό των σχολών
Σημειώνεται ότι το υλικό των τριών τελευταίων κατηγοριών παρουσιάζει κενά.

Όσοι απόφοιτοι των Σχολών επιθυμούν την έκδοση βεβαίωσης σχετικά με τα χρόνια φοίτησης ή έχουν απωλέσει τα πτυχία τους, μπορούν να απευθύνονται Αρχεία Ν. Ευβοίας για τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων από τους Γενικούς Ελέγχους των σχολών. Στη συνέχεια, θα προσκομίζουν τα επικυρωμένα αντίγραφα στο 1ο ή το 2ο ΕΠΑΛ, ανάλογα με την ειδικότητα, προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις.

Στα ΓΑΚ Ευβοίας θα πρέπει να απευθύντονται επίσης όσοι επιθυμούν γενικότερα τη χορήγηση αντιγράφων από το πιο πάνω υλικό για κάθε νόμιμη χρήση.

Αρχεία που έχουν καταγραφεί στο χώρο φύλαξης

Για πληροφορίες σχετ. με τα εκπαιδευτικά αρχεία που έχουν καταγραφεί στο χώρο φύλαξης, πατήστε εδώ.

hit counter
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)