Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
     Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές

Συλλογές - Ιδιωτικά αρχεία
Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ, Επαρχίας Κυζίκου Μ. Ασίας - ΑΕΕ Σ 1
Πρόσκτηση: δημόσια αποστολή (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, 1990)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ, 1901
Συνεδρίασις της 11ης Μαρτίου 1901
Υπό την προεδρείαν της Αυτού Σεβ. του Μητροπολίτου αγίου Κυζί[κου] Κυρίου Κωνσταντίνου συνελθόντων των δημογερόντων και προκρίτων [της] Κοινότητος Λαμψάκου [και] διασκέψεως γενομένης περί διαρρυθμίσεως [των] της Κοινότητος πραγμάτων απεφασίσθη και επεκυρώθη ο παρά πόδας κανονισμός της Κοινότητος έχων επί λέξει ως εξής:

''Κανονισμός της ορθοδόξου κοινότητος Λαμψάκου''

'Αρθ[ρον] 1ον. Η ορθόδοξος Κοινότης Λαμψάκου έχει τα εξής σωματεία: την Δημογεροντίαν, την Εφορίαν των Σχολών και την Επιτροπήν της ιερ[άς] Εκκλησίας, ων απάντων πρόεδρος εν απουσία του Σεβ. Μητροπολίτου είν[ε] ο επίσκοπός του ή ο αρχιερατικός επίτροπος.
'Αρ[θρον] 2ον. Η υπηρεσία των μελών των άνω σωματείων είνε ετησία.

Περί Δημογεροντίας
'Αρ[θρον] 3ον. Τα μέλη της Δημογεροντίας είνε τέσσαρα εκλεγόμενα παρά <...> των πολιτών συνελεύσεως υπό την προεδρείαν του Σεβ. Μητροπολίτου <...> ή του επισκόπου αυτού, καθ' ην εποχήν περιοδεύοντες ευρίσκονται εν Λαμ[ψάκω].
'Αρ[θρον] 4ον. Ο τρόπος της εκλογής της Δημογεροντίας είνε ο εν ισχύι τοιούτος <...> εκλογείς μεν είνε οι πληρώνοντες (ιμλάκ) μέχρι 50 γρ., εκλέξιμοι δε οι [πλη]ρώνοντες (ιμλάκι) άνω των 50 γροσίων.

Καθήκοντα Δημογεροντίας
'Αρ[θρον] 5ον. Η Δημογεροντία εκτός των ιδιαζόντων αυτής ως <...> κ[αθη]κόντων έχει και τα εξής: α) συσκέπτεται και φροντίζει εν γένει περί των κοινοτι[κών] πραγμάτων β) αποφασίζει εν συνεννοήσει μετά των λοιπών κοινοτι[κών] [σωμα]τείων περί αγοράς ή εκποιήσεως εκκλησιαστικών ή σχολικών κτημ[άτων] γ) διορίζει από κοινού μετά της εφορίας και των λοιπών προκρίτων της [Κοινό]τητος την επιτροπήν της εκκλησίας δ) εν περιπτώσει συντάξεως προικο[συμ]φώνου εκτιμά την διδομένην προίκα, κανονίζει κατά το παλαιόν έθιμον [τα της] προγαμιαίας δωρεάς και προσυπογράφει κ[αι] τα συντασσόμενα προικοσύμφωνα.

Περί Εφορίας
'Αρ[θρον] 6ον.
Η Εφορία αποτελουμένη εκ τριών προσώπων, καταλλήλων δι' αυτήν την υπηρεσίαν, εκλέγεται υπό της δημογεροντίας και των προκρίτων καθ' ην εποχήν περιοδεύων ευρίσκεται εν Λαμψάκω οΣεβ. Μητροπολίτης ή ο Επίσκοπός του.

Καθήκοντα Εφορίας
'Αρ[θρον] 7ον. Η Εφορία διορίζει ή παύει τους διδασκάλους αμφοτέρων των Σχολών Αρρεναγωγείου και Παρθεναγωγείου, οφείλουσα ίνα μέχρι της 25 Ιουλίου έχειν συντετελεσμένην την περί ανανεώσεως ή μη των διδασκάλων εργασίαν [καθόσον] παρερχομένης της προθεσμίας ταύτης θα θεωρήται το προσωπικόν ως παραμένον υπό [τ]ους αυτούς όρους και διά το επιόν έτος.
<'Αρ[θρον] > 8ον. Η Εφορία υπογράφει το αναλυτικόν πρόγραμμα της διδακτέας ύλης αμφοτέρων των Σχολών συντασσόμενον υπό των διδασκάλων επί τη βάσει του επισήμου Πατριαρχικού προγράμματος.
'Αρ[θρον] 9ον. Η Εφορία [εν] τη ενάρξει εκάστου Σχολικού έτους καθορίζει το τίμημα των εισιτηρίων αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως των γονέων εκάστου μαθητού, τους δε όλως απόρους δέχεται δωρεάν.
'Αρ[θρον] 10ον. Η Εφορία μετά τον καταρτισμόν του προγράμματος παραγγέλλει τα αναγκαιούντα βιβλία αναθέτουσα την πώλησιν εις τον επίτροπον της Εκκλησίας <...> χρησιμοποιεί το εκ ταύτης κέρδος παρέχουσα τοις απόροις μαθηταίς δωρεάν τα βιβλία.
'Αρ[θρον] 11ον. Η Εφορία εν τω καθήκοντι αυτής μεριμνά περί της επί τα βελτείω διαρρυθμίσεως των Σχολών πάσα [δε] απόφασις προσθήκης ή ελαττώσεως τάξεων λαμβάνεται από κοινού μετά της Δημογεροντίας.
'Αρ[θρον] 12ον. Η Εφορία περί τα μέσα του σχολικού έτους εις ουδεμίαν προβαίνει παύσιν διδασκάλου εκτός απολύτου ανάγκης και ταύτης αναγγελλομένης τω Μητροπολίτη.
'Αρ[θρον] 13ον. Η Εφορία υποχρεούται τουλάχιστον δις του μηνός να επισκέπτηται τας Σχολάς επιτηρούσα την εν αυταίς γιγνομένην εργασίαν.

Καθήκοντα διδασκάλων
'Αρ[θρον] 14ον. Οι διδάσκαλοι κεκτημένοι την αρκούσαν πείραν και έχοντες το απολυτήριον των σπουδών αυτών εφοδιάζονται και διά του ετησίου ενδεικτικού της Μητροπόλεως επιβλέπουσι την ευταξίαν των μαθητών, τιμωρούσι διά νουθεσιών, επιτιμήσεων και των νενομισμένων ελαφρών ποινών τους ατακτούντας ή [αμελείς] μαθητάς.
'Αρ[θρον] 15ον. Οι διδάσκαλοι οφείλουσιν αναφέρειν πάσαν <...> παρεκτροπήν <...> μαθητού. Η δε Εφορία τότε συσκέπτεται και αποφασίζει <...> [κάνη] το πρέπον μη επιτρεπομένης ουδενί των γονέων αντιλογίας δι' ενδεχομένην επίπληξιν ή τιμωρίαν των τέκνων αυτών παρά των διδασκάλων ή της Εφορίας.
'Αρ[θρον] 16ον. Όσοι των γονέων έχουσι δίκαια και λελογισμένα παράπονα παρά των διδασκάλων, οφείλουσι να αναφέρωνται τη Εφορία, ήτις εν τοιαύτη περιπτώσει ενεργεί το πρέπον απαγορεύεται δε τοις γονεύσι των μαθητών το παρενοχλείν τους διδασκάλους εν τη Σχολή.

Εξετάσεις
'Αρ[θρον] 17ον. Αι εξετάσεις αρχόμεναι την Κυριακήν προ της 20 Ιουλίου, λήγουσι την 20 Ιουλίου αι δε ενάρξεις των μαθημάτων γίνονται την 1 Σεπτεμβρίου.

Περί μαθητών και μαθητριών
'Αρ[θρον] 18ον. Ο μαθητής ο απουσιάζων περί τους δύο μήνας εν διαστήματι όλου του σχολικού έτους αποκλείεται των εξετάσεων υποβάλλεται όμως εις δευτέρας εξετάσεις κατά την έναρξιν των μαθημάτων καθ' ας κρινόμενος άξιος προβιβάζεται, ει δε μη [μένει] στάσιμος.
'Αρ[θρον] 19ον. Ουδενί των μαθητών επιτρέπεται αντιλέγειν ή απειθείν διά παρατήρησιν, επίπληξιν ή τιμωρίαν αποτεινομένην αυτώ υπό των διδασκάλων. Οι παραβαίνοντες τα καθήκοντα αυτών μαθηταί ή μαθήτριαι τιμωρούνται υπό των οικείων διδασκάλων α) διά συμβουλής, β) δι' επιπλήξεως, γ) δι' ορθοστασίας, δ) δι' αντιγραφής, ε) διά περιορισμού και νηστείας, στ) δι' ακινδύνου σωματικής ποινής και ζ) δι' αποβολ[ής] εκ τη Σχολής τη εγκρίσει της Εφορίας.

Επιτροπή ιεράς Εκκλησίας
'Αρ[θρον] 20όν. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή αποτελουμένη εκ τριών προσώπων εκλέγεται παρά της εφοροδημογεροντίας και των λοιπών προκρίτων της Κοινότητος καθ' ην εποχήν περιοδεύων ευρίσκεται εν Λαμψάκω ο Μητροπολίτης ή ο Επίσκοπός του.
'Αρ[θρον] 21ον. Εν εκ των μελών της επιτροπής διορίζεται ταμίας, όστις διενεργεί πάσας τας εισπράξεις της ιεράς εκκλησίας, των Σχολών, των εκκλησιαστικών πράξεων συνωδά τη διατιμήσει.
'Αρ[θρον] 22ον. Γραμματεύς της εκκλ[ησιαστικής] επιτροπής ως και πάντων των σωματείων της κοινότητος είνε ο κατά καιρούς διδάσκαλος, όστις οφείλει να κρατεί τακτικώς το βιβλίον των εισπράξεων του ταμείου και τα πρακτικά των διαφόρων σωματείων της Κοινότητος.
'Αρ[θρον] 23ον. Η [εξέλεγξις των υλικών] της ιερ[άς] εκκλησίας γίνεται καθ' ην εποχήν περιοδεύων ευρίσκ[εται] εν Λαμψάκω ο Μητροπολίτης ή ο Επίσκοπός του.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)