Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
     Αρχεία - Συλλογές
 

Αρχεία - Συλλογές

Συλλογές - Ιδιωτικά αρχεία
Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ, Επαρχίας Κυζίκου Μ. Ασίας - ΑΕΕ Σ 1
Πρόσκτηση: δημόσια αποστολή (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, 1990)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ, 1913

Γενική Συνέλευσις της Κοινότητος Λαμψάκου
Σήμερον τη έκτη Οκτωβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού δεκάτου τρίτου έτους συνήλθομεν εν τη αιθούση της Σχολής της Κοινότητος περί τους πεντήκοντα εκ των σταθερών κατοίκων της Κοινότητος Λαμψάκου εις γενικήν συνέλευσιν υπό την προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δαρδανελλίων και Λαμψάκου κ. Ειρηναίου.
Εν πρώτοις ο Σεβ[ασμιώτατος] Πρόεδρος αναπτύσσει διά μακρών την έννοιαν και τον σκοπόν της Κοινότητος, τονίζει την ανάγκην της περισυλλογής των κοινοτικών δυνάμεων και προς σκοπιμωτέραν και λυσιτελεστέραν πορείαν των κοινοτικών πραγμάτων εισηγείται σχέδιον Κοινοτικού Κανονισμού ούτινος ζητεί την επιψήφισιν. Έχει δε ο κανονισμός ούτος ως εξής.

Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Λαμψάκου

Κεφ. Α΄ Περί Κοινότητος

'Αρθρ[ον] 1. Η εν Λαμψάκω Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης αποτελείται εκ πάντων των εν αυτή κατοικούντων ορθοδόξων χριστιανών. Υπάγεται εκκλησιαστικώς εις την Ιεράν ΜητρόπολινΔαρδανελλίων και Λαμψάκου. Έχει ως κτήματα μίαν ιεράν εκκλησίαν τιμωμένην επ' ονόματι του αγίου Τρύφωνος, μίαν Σχολήν κειμένην εντός του περιβόλου της Ιεράς Εκκλησίας ένα κήπον πλησίον της σχολής, τρεις οικίας κειμένας πλησίον του Οθωμανικού Νεκροταφείου, μίαν αποθήκην παρά τας άνωθι οικίας, ένα αγρόν έξω της κωμοπόλεως απέναντι του Υδρομύλου και τέλος ένα έτερον αγρόν παρά την θάλασσαν πλησίον της οικίας του Πασά-Μπέη.
'Αρθρ[ον] 2. Η Κοινότης έχει ως σκοπόν την εξύψωσιν των μελών αυτής επί εδάφους Εκκλησιαστικο-Εθνικού κατά το μέτρον των εαυτής δυνάμεων.

Κεφ. Β΄ Διοίκησις Κοινότητος

'Αρθρ[ον] 3. Τα της Κοινότητος διοικούσι τρία σωματεία, η Δημογεροντία, η Εφορία και η Εκκλησιαστική Επιτροπή.
'Αρθρ[ον] 4. Η Δημογεροντία απαρτίζεται εκ τεσσάρων μελών ων η περίοδος είναι ετησία.
'Αρθρ[ον] 5. Εκλέγεται δε εν Γενική Συνελεύσει υπό την προεδρείαν του Μητροπολίτου <...> μέλη ήθελον παραστή. Η δε εκλογή των μελών της Δημογεροντίας και των άλλων σωματείων εξαγγέλλεται διά πιττακίων.
'Αρθρ[ον] 6. Τα ζητήματα λύονται κατά πλειονοψηφίαν ήτις είναι το ήμιση των παρόντων μελών πλέον ενός. Εις τα εκλογικά όμως ισχύει και η σχετική πλειονοψηφία.
'Αρθρ[ον] 7. Δικαίωμα εκλογέως μεν έχουν όσοι [άγουσι] το 25ον έτος της ηλικίας αυτών και άνω, εκλεξίμου δε διά μεν την Δημογεροντίαν όσοι είναι 35 ετών και άνω. διά δε τα άλλα σωματεία όσοι είναι 25 ετών και άνω. Στερούνται δε των ως άνω δικαιωμάτων όσοι αποφεύγουσι να κανονίσουσι ους έχουσι μετά της Κοινότητος εκκρεμείς λογαριασμούς.
'Αρθρ[ον] 8. Η Δημογεροντία πλην των καθηκόντων και δικαιωμάτων τα οποία έχει ως (χιγιέτι ιχτιγιαριέ) είναι επιφορτισμένη και με τα εξής. α) φροντίζει περί της αυξήσεως της οικονομικής καταστάσεως της Κοινότητος κτίζουσα ή και αγοράζουσα κτήματα προς το Κοινοτικόν συμφέρον. β) εποπτεύει επί της καλής πορείας παντός σωματείου. γ) Εάν η Εφορία ή Εκκλησιαστική Επιτροπή ήθελον αποχωρήση εν τω μέσω του έτους δικαιούται να εκλέξη τα δύο ταύτα σωματεία. δ) συντάσσει τον προϋπολογισμόν της Κοινότητος, της Σχολής και της Εκκλησίας, ε) ορίζει <...> της Κοινότητος τον πρώτον και τον δεύτερον, στ) δικαιούται οσάκις ήθελεν εγκρίνη ομοφώνως να ζητήση λογαριασμόν εις οιανδήποτε εποχήν παρά της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ζ) κανονίζει τα τέλη επί των προικώων και διά διαθήκης διατιθεμένων κτημάτων κινητών και ακινήτων προς 2% επί τη βάσει της αξίας αυτών η) προσυπογράφει μετά του Αρχιερατικού Επιτρόπου εις παν Εκκλησιαστικόν Έγγραφον όπερ και φορολογεί κατ' ιδίαν εκτίμησιν.
'Αρθρ[ον] 9. Πρόεδρος της Δημογεροντίας και παντός άλλου σωματείου κοινοτικού ή Αδελφότητος είναι αυτοδικαίως η Αυτού Σεβασμιότης ο εκάστοτε Μητροπολίτης Δαρδανελλίων και Λαμψάκου ως λαβών παρά της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας το αξίωμα του Μητροπολίτου και ως εφωδιασμένος δι' υψηλού βερατίου παρά της αυτοκρατορικής κυβερνήσεως.
'Αρθρ[ον] 10. Του Μητροπολίτου εδρεύοντος εν Δαρδανελλίοις πρόεδρος της Δημογεροντίας είναι ο εκάστοτε αρχιερατικός αυτού Επίτροπος όστις δεν είναι εκ των τεσσάρων μελών της Δημογεροντίας.
'Αρθρ[ον] 11. Η Δημογεροντία συνεδριάζει οσάκις ο πρόεδρος ή και τρία των μελών ήθελον απαιτήσει τούτο, ευρίσκεται δε εν απαρτία οσάκις παραστώσι τα τρία μέλη μετά του προέδρου.
'Αρθρ[ον] 12. Τα ζητήματα λύονται κατά πλειονοψηφίαν. Εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του προέδρου.
'Αρθρ[ον] 13. Η Δημογεροντία έχει σφραγίδα επί της οποίας υπάρχουν χαραγμέναι γύρωθεν μεν αι λέξεις "Ορθόδοξος Κοινότης Λαμψάκου" και εν τω μέσω δε η εικών του αγίου Τρύφωνος. Η σφραγίς μένει παρά τω προέδρω και τίθεται εις παν εκκλησιαστικόν έγγραφον εκδιδόμενον υπό της Δημογεροντίας.

Κεφ. Γ΄ Περί Ταμίου

'Αρθρ[ον] 14. Ο ταμίας της κοινής υπολήψεως απολαύων είναι εν εκ των μελών της Δημογεροντίας, κοινός των τριών σωματείων, ορίζεται δε ή εν τη Γενική Συνελεύσει παρόντος του Μητροπολίτου ή και υπό μόνης της Δημογεροντίας.
'Αρθρ[ον] 15. Ο ταμίας δαπανά μόνον επί τη βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού προκειμένου δε να δαπανηθεί ποσόν μη προβλεπόμενον υπό του προϋπολογισμού, εάν μεν είναι 50-100 γρ. δικαιούται να δαπανήσει τούτο πλην ουχί πολλάκις 100 αλλά μόνον μέχρι 300 γροσίων κατ' έτος, εάν δε περισσότερα των εκατόν δαπανά κατόπιν αποφάσεως και εγκρίσεως της Δημογεροντίας.
'Αρθρ[ον] 16. Εις τον ταμίαν παραδίδονται αι εισπράξεις αι διενεργούμεναι οθενδήποτε αφού υπογράψη ούτος εις το βιβλίον εκείνων παρά των οποίων λαμβάνει το χρήμα. Είναι δε προσωπικώς υπεύθυνος διά την διαχείρισιν.

Κεφ. Δ΄ Περί Εφορίας

'Αρθρ[ον] 17. Η Εφορία απαρτίζεται εκ τριών μελών και εκλέγεται όπως και ότε εκλέγεται και η Δημογεροντία.
'Αρθρ[ον] 18. Η Εφορία α) εποπτεύει επί της καλής πορείας της Σχολής επισκεπτομένη αυτήν δις του μηνός τουλάχιστον. β) διενεργεί την είσπραξιν των εισιτηρίων άτινα ορίζει από κοινού μετά της Δημογεροντίας. γ) Εγκρίνει τον κατάλογον των βιβλίων άτινα υποβάλλουσιν οι διδάσκαλοι επί τη βάσει του Πατριαρχικού προγράμματος της Αρχιεπισκοπής δ) εγκρίνει τον κατάλογον των δωρεάν παρεχομένων βιβλίων εις τους απόρους ε) παύει και διορίζει το προσωπικόν εν κοινή συνεδρεία μετά της Δημογεροντίας ως ισόψηφος και ισότιμος. στ) διενεργεί λαχείον κατ' έτος υπέρ της Σχολής και ζ) υποδεικνύει εις την Δημογεροντίαν ό,τι ήθελεν εγκρίνη ως προάγον την οικονομικήν και εσωτερικήν λειτουργίαν της Σχολής. η) Κρατεί βιβλίον όπου αναγράφει τας εισπράξεις των εισιτηρίων, βιβλίων, λαχείου και παραδίδει το χρήμα επί αποδείξει εις τον ταμίαν.

Κεφ. Ε΄ Περί Εκκλησιαστικής Επιτροπής

'Αρθρ[ον] 19. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή αποτελείται εκ δύο μελών εκλεγομένων ως και ότε εκλέγεται η Δημογεροντία.
'Αρθρ[ον] 20. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή α) Εποπτεύει και φροντίζει περί της καθαριότητος και ευπρεπείας του ιερού ναού. β) υποδεικνύει εις την Δημογεροντίαν παν ό,τι αφορά τον εξωραϊσμόν της Ιεράς Εκκλησίας γ) συνεδριάζει μετά της Δημογεροντίας ως ισόψηφος εις παν ό,τι [αποβλέπει] τον ιερόν ναόν, τους ψάλτας και τον νεωκόρον. δ) Κρατεί βιβλίον όπου αναγράφει τας εισπράξεις των δίσκων, του κηρού, των βαπτίσεων, Γάμων, κηδειών, χωριστά, και παραδίδουσα εις τον ταμίαν κατά πάσαν Κυριακήν παν το εισπραττόμενον εντός της εβδομάδος. Ζητεί παρ' αυτού να θέση την υπογραφήν του κάτωθεν του εν τω βιβλίω αναγεγραμμένου ποσού το οποίον λαμβάνει.

Κεφ. ΣΤ΄ Περί Σχολής

'Αρθρ[ον] 21. Η Σχολή είναι τετρατάξιος Μικτή Αστική Σχολή.
'Αρθρ[ον] 22. Εάν πρόκειται να προστεθή και πέμπτη τάξις, τούτο εγκρίνεται υπό της Δημογεροντίας και Εφορίας και επικυρούται υπό του Μητροπολίτου.
'Αρθρ[ον] 23. Οι διδάσκαλοι οφείλουσι να είναι κόσμιοι εντός και εκτός της Σχολής θεωρούνται δε αναδιωρισμένοι διά το επιόν σχολικόν έτος εάν μέχρι της πρώτης Αυγούστου δεν δηλωθή αυτοίς η από της θέσεώς των απόλυσις.
'Αρθρ[ον] 24. Ο πρώτος Διδάσκαλος ο και Διευθυντής της Σχολής οφείλει α) να συντάξη το πρόγραμμα των μαθημάτων επί τη βάσει του Πατριαρχικού Προγράμματος της Αρχιεπισκοπής β) να αναγράψη την διδακτέαν ύλην επί Αναλυτικού επί τη βάσει του προγράμματος <...> της Αρχιεπισκοπής γ) να υποδείξη τον κατάλογον των βιβλίων, δ) να καταρτίση το ωρολόγιον των μαθημάτων επί τη βάσει του αυτού προγράμματος και ε) να υποβάλη αυτά τη Εφορία προς έγκρισιν, κατά δε τον χρόνον της περιοδείας επικυρούται και υπό του Μητροπολίτου.
'Αρθρ[ον] 25. Ο Διευθυντής κρατεί Μητρώον εν ω εγγράφει τους Μαθητάς και Μαθητρίας και σημειοί εις το τέλος του σχολικού έτους τους βαθμούς της επιδόσεως εις εν έκαστον μάθημα και της διαγωγής των μαθητών.
'Αρθρ[ον] 26. Τα μαθήματα άρχονται περί τας αρχάς 7/βρίου και λήγουσι τη 30ή Ιουνίου τη δε Κυριακή μετά την 1ην Ιουλίου γίνεται η τελετή.
'Αρθρ[ον] 27. Ο Διευθυντής οφείλει να κρατή βιβλίον εν ω αυτός μετά των συναδέλφων του καταγράφει κατά μήνα την ύλην των διδασκομένων μαθημάτων τιθείς κάτωθεν και την υπογραφήν του.
'Αρθρ[ον] 28. Αι εξετάσεις γίνονται γραπτώς μεν εις τα Ελληνικά, Μαθηματικά, Θρησκευτικά και Ιστορίαν διά την Δην τάξιν μόνον δε εις τα Ελληνικά διά τας λοιπάς τάξεις επί παρουσία της Εφορίας τα δε γραπτά των μαθητών σφραγιζόμενα τη σφραγίδι της Κοινότητος εκτίθενται κατά την ημέραν της τελετής ήτις τελείται κατά την πρώτην Κυριακήν μετά την 1ην Ιουλίου οπότε γίνονται και προφορικαί εξετάσεις εις τα ελληνικά και εις όλα τα άλλα μαθήματα.
'Αρθρ[ον] 29. Εις το τέλος της τελετής γίνεται η επίδοσις των ενδεικτικών μόνον εις τους μαθητάς της τελευταίας τάξεως η δε βαθμολογία γίνεται επί τη βάσει των καθ' όλον το σχολικόν έτος καθημερινών εξετάσεων και των ενιαυσίων τοιούτων.
'Αρθρ[ον] 30. Τη αμέσως μετά την τελετήν αρχομένη εβδομάδι υποχρεούται το διδάσκον προσωπικόν να διανείμη τους ελέγχους εις όλους τους Μαθητάς των λοιπών τάξεων εν οις σημειούται η επίδοσις των μαθητών εις εν έκαστον μάθημα.
'Αρθρ[ον] 31. Οι βαθμοί είναι πέντε, 'Αριστα, Πάνυ Καλώς, Καλώς, Μετρίως, Κακώς. Οι λαμβάνοντες τους δύο τελευταίους βαθμούς είναι στάσιμοι.
'Αρθρ[ον] 32. Τη Εορτή των Τριών Ιεραρχών γίνεται τελετή εν η ο Διευθυντής εκφωνεί τον Πανηγυρικόν της ημέρας. Επίσης ο Διευθυντής αναγινώσκει έκθεσιν των πεπραγμένων κατά την ημέραν της τελετής της επιδόσεως των ενδεικτικών.
'Αρθρ[ον] 33. Γραμματεύς και των τριών Σωματείων είναι κοινός. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δημογεροντίας, της Εφορίας, όταν συνέρχωνται είτε χωρίς είτε και κοινή.
'Αρθρ[ον] 34. Η εξέλεγξις των λογαριασμών της Κοινότητος γίνεται καθ' ον χρόνον ο Μητροπολίτης ευρίσκεται εν Λαμψάκω κατά την τακτικήν αυτού περιοδείαν.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γενικές πληροφορίες
Αρχεία - συλλογές
    Διοικητικά αρχεία
    Δημοτικά αρχεία
    Δικαστικά αρχεία
    Συμβολαιογραφικά αρχεία
    Εκπαιδευτικά αρχεία
    Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές
Εργαλεία έρευνας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)