Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

έκδοση Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων | πρόσβαση στα αρχεία | νομοθεσία για εκκαθαρίσεις αρχείων, οργανισμοί υπουργείων θεματολόγια αρχείων | δημοτικά αρχεία | κείμενα

Πρόσβαση στα αρχεία
Γρήγορη πλοήγηση σε αυτή τη σελίδα
ν. 1946/1991 | ν. 2472/1997 - αποφάσεις Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα | Ν 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, άρθρο 5 | πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον | φορολογικό απόρρητο | πρόσβαση σε στατιστικές πληροφορίες | κείμενα - σχετικοί σύνδεσμοι

Ν. 1946/1991 "Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις"

Άρθρο 42 "Μελέτη αρχειακού υλικού"
1. Τα αρχεία της αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ. διατίθενται για μελέτη όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν. 1599/1986 και υποχρεωτικά με την πάροδο 30 ετών.
2. Τα αρχεία και οι συλλογές που δωρήθηκαν στα Γ.Α.Κ. παρέχονται στους ερευνητές σύμφωνα με τους όρους του δωρητή, άλλως υπάγονται στις γενικές ή ειδικές διατάξεις του άρθρου αυτού. (Βλ. και άρθρο 5 ν. 2690/1999)
3. Τα φωτοαντιγραφικά και μικροφωτογραφικά αντίγραφα εγγράφων που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. παρέχονται για μελέτη με τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και χειρόγραφα.
4. Αν, κατά την κρίση του Διευθυντή των Γ.Α.Κ., είναι ενδεχόμενο να βλάπτεται το εθνικό συμφέρον, η διάθεση για μελέτη επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση που λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εφορείας των Γ.Α.Κ.
5. Το προσωπικό που έχει αναλάβει την επισήμανση, την ταξινόμηση και τη φύλαξη των αρχείων που δεν είναι ακόμα προσιτά στην έρευνα και στο κοινό, σύμφωνα με την έννοια των παραπάνω παραγράφων, δεσμεύονται με το επαγγελματικό απόρρητο.

Άρθρο 43 "Μελέτη αρχειακού υλικού ιδιωτικών αρχείων"
1. Με απόφασή του, κατά τις διατάξεις που το διέπουν, οργάνου διοίκησης καθενός από τα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, νομίμως συνεστημένα και λειτουργούντα ιδιωτικά αρχεία, και τηρουμένων οπωσδήποτε των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1599/1986, είναι δυνατό να διατίθενται τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, που ανήκουν στα ιδιωτικά αυτά αρχεία, για μελέτη προς προώθηση ερευνητικών σκοπών.
2. Ως προς τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1599/1986.

Βλ. και Άρθρο 2: "Δημόσια αρχεία"
1. Δημόσια αρχεία χαρακτηρίζονται, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα αρχεία, που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που εμπίπτουν στο δημόσιο τομέα, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ληξιαρχείων, συμβολαιογραφείων, υποθηκοφυλακείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων του απόδημου ελληνισμού και λοιπών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991.

Ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"

Αποφάσεις, ετήσιες εκθέσεις, δελτία τύπου κλπ. της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: www.dpa.gr

Πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας για την πρόσβαση σε αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων:

Σύμφωνα με την απόφαση, η διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 Ν 1946/1991, η οποία "ρυθμίζει αποκλειστικά την πρόσβαση με σκοπό τη μελέτη στα αρχεία αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ." και κατά την οποία "οι τιθέμενοι από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 5 ΚΔΔιαδ) περιορισμοί πρόσβασης στα αρχεία αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ. αίρονται υποχρεωτικά μετά την πάροδο 30 ετών", "αν και προγενέστερη είναι ειδικότερη του ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις στις οποίες ζητείται η πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία με σκοπό τη μελέτη αυτών". Συνεπώς, "και με δεδομένο ότι έχουν περάσει περισσότερα από 30 έτη από τη σύσταση του αρχείου του Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Ευβοίας η πρόσβαση σε αυτό της ερευνήτριας για μελέτη είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση, όμως, μεταγενέστερης δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων που θα προκύψουν από τη μελέτη των Γ.Α.Κ. η ερευνήτρια οφείλει να ζητήσει την άδεια της Αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω".
περισσότερα

Ν 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, άρθρο 5

Υ.Α. 77921/1440/1995 "Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον"

ΝΟΜΟΣ 2238/1994 "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος", άρθρο 85 "Φορολογικό απόρρητο"

Νόμος 2392/1996 "Πρόσβαση σε στατιστικές πληροφορίες"

Υπενθυμίζεται ότι, προκειμένου περί δημοσίων αρχείων αρμοδιότητας των ΓΑΚ, οι περιορισμοί οι οποίοι τίθενται από την κείμενη νομοθεσία αίρονται υποχρεωτικά μετά την πάροδο 30 χρόνων.

Κείμενα - σχετικοί σύνδεσμοι

"Γενικά και ειδικά κριτήρια επιλογής αρχείων" (Διεθνής Στρογγυλή Τράπεζα "Επιλογή και εκκαθάριση αρχείων. Μέθοδοι και προβληματισμοί" - Θεσσαλονίκη 2002)

"Οδηγία 2003/98 για την 'περαιτέρω χρήση της πληροφορίας στον δημόσιο τομέα' και δικαίωμα πληροφόρησης" (ανακοίνωση στο συνέδριο "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας" -Αθήνα 2006)

Δικαίωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφάσεις (εισήγηση στην ημερίδα της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας - Αθήνα 2001)

"The protection of archives and the right to information: limits and contradictions" (ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο στο Αλγέρι για την προστασία των αρχείων, Αλγέρι 2009)

 

hit counter 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)