Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

έκδοση Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων | πρόσβαση στα αρχεία | νομοθεσία για εκκαθαρίσεις αρχείων, οργανισμοί υπουργείων θεματολόγια αρχείων | δημοτικά αρχεία | κείμενα

Δημοτικά αρχεία

Οδηγίες για την εκκαθάριση δημοτικών αρχείων - μεταστεγάσεις ΟΤΑ ( Έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ16/26/14-2-2000 των Αρχείων Ν. Ευβοίας προς του δήμους του νομού)

Οργάνωση και διαχείριση δημοτικών αρχείων στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 2539/1997 (Έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ16/27/14-2-2000 των αρχείων Ν. Ευβοίας. Βασίζεται σε εισήγηση στην ημερίδα της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας "Σχέδιο 'Καποδίστριας' και διαχείριση δημοτικών αρχείων" - Αθήνα 2000).
Οι βασικές διαπιστώσεις και κατευθύνσεις ισχύουν και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος "Καλλικράτης" (ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης").

ΠΔ 480/1985 "Εκκαθάριση των αρχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και συνδέσμων αυτών"
Αλφαβητικός πίνακας θεμάτων με βάση το ΠΔ 480/1985

ΠΔ 320/1979 ""Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών"
ΠΔ 168/1989 "Οργάνωση των Υπηρεσιών Εσωτερικών και ειδικών Ληξιαρχείων"
Ν. 2539/1997 "Συγκρότηση των Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"

ΒΔ 542/1961 "Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών"

Κείμενα

Από τα θέματα των δημοτικών και κοινοτικών αρχείων

Περιεχόμενο των δημοτικών και κοινοτικών αρχείων. Μια δειγματοληψία. Επεξεργασία κατηγοριών υλικού. Παραδείγματα

 

hit counter 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)