Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων

έκδοση Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων | πρόσβαση στα αρχεία | νομοθεσία για εκκαθαρίσεις αρχείων, οργανισμοί υπουργείων θεματολόγια αρχείων | δημοτικά αρχεία | κείμενα

Νομοθεσία για εκκαθαρίσεις αρχείων - Οργανισμοί υπουργείων - Θεματολόγια αρχείων

Εκτός των διαταγμάτων και νόμων σε ισχύ, στην ενότητα αυτή έχουν συμπεριληφθεί νομοθεσία και κείμενα που αφορούν τον τύπο και το περιεχόμενο διαφόρων κατηγοριών αρχειακού υλικού δημοσίων φορέων, δεδομένου ότι, ανεξάρτητα από την παλαιότητα ή/και την ισχύ των συγκεκριμένων διαταγμάτων, το περιεχόμενό τους μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο στους αρχειονόμους για τις ταξινομικές και άλλες εργασίες τους, όσο και στους ερευνητές, αφού ότι έτσι προσδιορίζεται καλύτερα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων κατηγοριών αρχειακού υλικού. Το ίδιο ισχύει και για παλαιότερους οργανισμούς υπουργείων και υπηρεσιών, που είναι απαραίτητοι για τη διοικητική ιστορία των φορέων, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της αρχειακής περιγραφής.

Ν. 1946/1991 "Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις"
Άρθρο 41 "Εκκαθάριση αρχείων"
1. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να προβαίνουν στην περιοδική εκκαθάριση των αρχείων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη της Εφορείας των Γ.Α.Κ., καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής εγγράφων ιστορικού ενδιαφέροντος και ο τρόπος αποχωρισμού, καταγραφής και ταξινόμησης των εγγράφων που πρέπει να παραδοθούν στα Γ.Α.Κ. με τά τη λήξη της υπηρεσιακής τους χρησιμότητας.
3. Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να παρέχουν τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στις υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης σε θέματα εκκαθάρισης και καλής τήρησης των αρχείων τους.
Άρθρο 12: Τμήμα Σύγχρονων Αρχείων [της κ.υ. των ΓΑΚ]
Οι αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α) Η επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και η εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων.
β) Η παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και η μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στα Γ.Α.Κ..
γ) Η μέριμνα για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων κατά το άρθρο 41, παρ. 2.
δ) Η συνεργασία με τους υπαλλήλους-συνδέσμους, που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, που προσδιορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου.

"Γενικά και ειδικά κριτήρια επιλογής αρχείων" (Διεθνής Στρογγυλή Τράπεζα "Επιλογή και εκκαθάριση αρχείων. Μέθοδοι και προβληματισμοί" - Θεσσαλονίκη 2002)
Έκδοση Οργάνωση και διαχείριση δημοσίων αρχείων - Κεφ. 10 " Εκκαθαρίσεις αρχείων"
Οδηγίες για τις εκκαθαρίσεις δημοσίων αρχείων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα "Εκκαθάριση των αρχείων του δημοσίου τομέα - Περιέλευση του αρχειακού υλικού των πρωτοβάθμιων επιτροπών αποκατάστασης των πολιτικώς διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων από τη δικτατορία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους"

Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα "Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα" (ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.6/1846/15-9-2011)

ΝΔ 1196/1972 "Περί της διά μικροφωτογραφιών τηρήσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως  και της αποδεικτικής αυτών αξίας'"
ΝΔ 750/1972 "Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών τινων διά την εφαρμογήν του ΝΔ 1196/1972 'Περί της διά μικροφωτογραφιών τηρήσεως των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και της αποδεικτικής αυτών ισχύος"

ΠΔ 162/1979 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών"
ΠΔ 768/1980 Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου"
ΠΔ 87/1981 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ."

ΠΔ 25/2014 "Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων"

ΣΝ "Κατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημοσίου Τομέα"

Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης
           Σχετικές εγκύκλοι

ΠΔ 480/1985 "Εκκαθάριση των αρχείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και συνδέσμων αυτών"
Αλφαβητικός πίνακας θεμάτων με βάση το ΠΔ 480/1985

ΠΔ 320/1979 ""Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών"
ΠΔ 168/1989 "Οργάνωση των Υπηρεσιών Εσωτερικών και ειδικών Ληξιαρχείων"
Ν. 2539/1997 "Συγκρότηση των Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"

ΒΔ 542/1961 "Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών"

ΠΔ 541/1962 "Περί διαιρέσεως και υποδιαιρέσεως του αρχείου των Κεντρικών και Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και περί περιοδικής εκκαθαρίσεώςς του"
ΠΔ 835/1979 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας"
ΠΔ 456/1991 "Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ΠΔ 835/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής & των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας"

ΠΔ 552/1979 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης"
ΒΔ 120/1966 "Περί τρόπου καταστροφής αχρήστων αρχείων των Δικαστικών Υπηρεσιών"

Νομοθεσία σχετ. με τα Ειδικά Δικαστήρια Δωσιλόγων
ΑΝ 533/1945 "Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως της υπ' αριθ. 6/1945 Συντακτικής Πράξεως περί επιβολής κυρώσεων κ.λπ. ως έχει τροποποιηθή"
ΑΝ 332/1945 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 6/1945 Συντακτικής Πράξεωςκαι του Αν. Νόμου 217/1945 "
ΑΝ 295/1945 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 6/1945 Συντακτικής Πράξεως"
ΑΝ 271/1945 "Περί τροποποιήσεως ποινικών τινων δικονομικών διατάξεων" (άρθρο 8)
ΑΝ 217/1945 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 6/1945 Συντακτικής Πράξεως"
Συντακτική Πράξη 12/1945
Συντακτική Πράξη 6/1945 "Περί επιβολής κυρώσεων κατά των συνεργασθέντων μετά του εχθρού"
Συντακτική Πράξη 1/1944 "Περί επιβολής ποινικών κυρώσεων κατά των συνεργασθέντων μετά του εχθρού"

ΠΔ 11/1981 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών"
ΠΔ 1258/1981 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κοινωνικής προνοίας και των σχολών εκπαιδεύσεως νοσηλευτικού προσωπικού (Ν.Π.Δ.Δ.), αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών"
ΠΔ 128/1986 "Εκκαθάριση των αρχείων των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ν.Π.Δ.Δ.), πλην ΟΓΑ, αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων"
ΠΔ 948/1977 "Περί οργανώσεως συγκροτήσεως. λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ)"

ΠΔ 365/1981 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας"
Αλφαβητικός πίνακας θεμάτων με βάση το ΠΔ 365/1981

ΣΝ "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις"
ΠΔ 398/1990 "Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 402/1988 'Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας'"
ΠΔ 402/1988 "Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας"

ΠΔ 229/1993 "Τήρηση και εκκαθάριση των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων"
ΠΔ 899/1980 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας"
Αλφαβητικός πίνακας εγγράφων των Π.Δ /των 899/80 & 162/79 (επιμ. Αθ. Γούσιας, Χ. Καπτανής, Σπ. Λιάλιος)
ΠΔ 63/1981 "Περί αρχειοθετήσεως εγγράφων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων"
ΠΔ 104/1979 "Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικώνξ διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως" (Άρθρο 3. Υπηρεσιακά βιβλία - Άρθρο 4. Υπηρεσιακά έντυπα - Άρθρο 5. Τύπος, επισημοποίησις, φύλαξις υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων)
ΠΔ 245/1997 "Εκκαθάριση των αρχείων των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας"
Βλ. και
ΠΔ 423/1979 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως"
(Πυροσβεστικό Σώμα, ΠΣΕΑ, Αγροφυλακή)
ΠΔ 430/1979 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών"
ΠΔ 381/1991 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 430/1979 'Περί εκκαθαρίσεως της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών"
ΠΔ 176/2007 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 430/1979 "περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγικοινωνιών"
ΠΔ 2/1980 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου"

ΠΔ 358/1979 "Περί της εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας"
ΠΔ 469/1983 "Εκκαθάριση των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)"
Ν. 751/1948 "Περί προστασίας των απολυομένων εκ των υπηρετούντων ή υπηρετησάντων εις τας τάξεις του στρατού κατά την διάρκειαν της παρούσης κατά του Έθνους συμμοριακής δράσεως (αφορά υλικό των αρχείων των Διευθύνσεων Απασχόλησης - παλαιότερη ονομασία: Δ/νσεις Επιθεώρησης Εργασίας: οι σχετικοί φάκελοι δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία εφαρμογής του νόμου)
ΠΔ 185/2006 "Συμπλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος 358/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας"

ΠΔ 486/1979 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συντονισμού"
ΠΔ 276/2000 "Εκκαθάριση των αρχείων του Υπουργείου Οικονομικών"

ΠΔ 722/1979 "Περί της εκκαθαρίσεως των αρχείων των Κεντρικών, των Περιφερειακών και Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εμπορίου"
ΠΔ 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου"
ΠΔ 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης"

ΠΔ 106/1979 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως"
Κείμενα

"Γενικά και ειδικά κριτήρια επιλογής αρχείων" (Διεθνής Στρογγυλή Τράπεζα "Επιλογή και εκκαθάριση αρχείων. Μέθοδοι και προβληματισμοί" - Θεσσαλονίκη 2002)

"Οδηγία 2003/98 για την 'περαιτέρω χρήση της πληροφορίας στον δημόσιο τομέα' και δικαίωμα πληροφόρησης" (ανακοίνωση στο συνέδριο "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας" -Αθήνα 2006)

Δικαίωμα στην πληροφόρηση: νέα όρια και αντιφάσεις (εισήγηση στην ημερίδα της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας - Αθήνα 2001)

"The protection of archives and the right to information: limits and contradictions" (ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο στο Αλγέρι για την προστασία των αρχείων, Αλγέρι 2009)

Το Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων του Πρωτοδικείου Βόλου" (ανακοίνωση στο συνέδριο Το έπος του '40 και η Εθνική Αντίσταση στη Θεσσαλία 1941-1944, Λάρισα 2004)

 

hit counter 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)