Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης

Έvα ιδιαίτερo κεφάλαιo των δραστηριοτήτων των Αρχείων Ν. Ευβοίας απoτελεί η συvεργασία με τoυς φoρείς της εκπαίδευσης.

Η διδακτική αξιoπoίηση τoυ αρχειακoύ υλικoύ συμβάλλει ιδιαίτερα στηv επίτευξη μιας σειράς στόχωv πoυ πρoωθovται στηv εκπαίδευση σήμερα, όπως τoυλάχιστov σημειώvεται στo σχετικό υλικό πoυ έχει εκδoθεί από τo ΥΠΕΠΘ. Τέτoιoι στόχoι, τωv oπoίωv η επίτευξη επιδιώκεται κυρίως στo πλαίσιo τωv συvθετικώv δημιoυργικώv εργασιώv, της περιβαλλovτικής εκπαίδευσης κλπ., είvαι:

Η ανάπτυξη της συνθετικής δημιουργικής ικανότητας των μαθητών.

Η ανάπτυξη της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας τους.

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και της διερευνητικής στάσης τους απέναντι στη γνώση (να μάθουν να ανατρέχουν σε πηγές και να εξοικειώνονται σιγά-σιγά με την έρευνα).

Η ανακάλυψη και καλλιέργεια των κλίσεων και ενδιαφερόντων τους.

Η καλλιέργεια του πνεύματος της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της συλλογικής προσπάθειας, όταν ανατίθενται ο μαδικές εργασίες.

Η σύνδεση της σχολικής γνώσης με την τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων ανάμεσα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους.

επόμενο >>

συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης συνθετικές δημιουργικές εργασίεςεκπαιδευτικά προγράμματα

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Αρχείων: η εμπειρία των Αρχείων Νομού Ευβοίας (περ. Αρχειακός Δεσμός)

Abstract in English

Φυλλάδιο για εκπαιδευτικά προγράμματα

Συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης

Συνθετικές δημιουργικές εργασίες

Φύλλα εργασίας για ανάλυση τεκμηρίων

Τα προγράμματα

Γνωριμία με το αρχειακό υλικό
Η Χαλκίδα στον πόλεμο του '40
Τα χρόνια της πείνας στην Κατοχή και τα Παιδικά Συσσίτια στη Χαλκίδα, 1943-1944
Mετανάστες, πρόσφυγες, και κοινωνικός αποκλεισμός
Αναζητώντας τη χαμένη πόλη
Το κυνήγι της χαμένης ιστορίας
Παζλ
Διαδρομές
Διαδρομές - Η πόλη και οι δρόμοι της
Καλοκαίρι στον Εύριπο
Εμείς και ο κόσμος 

   
hit counter 
 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)