Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαδρομές. Η πόλη και οι δρόμοι της

Επιλέγονται οι δρόμοι της πόλης για τους οποίους θα γίνει η εργασία.

Συγκεντρώνονται στοιχεία για:

το πρόσωπο κλπ. το όνομα του οποίου πήρε ο δρόμος,

τηv ιστoρία τoυ ίδιoυ τoυ δρόμoυ, τηv oικovoμική δραστηριότητα πoυ φιλoξεvoύσε κ.λπ.,

τα μνημεία κλπ. που βρίσκονται στο δρόμο.

Αποτυπώνεται η όψη του δρόμου σήμερα (φωτογραφία - βίντεο).

Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, η παρουσίαση μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους:

Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμέσων/υπερμέσων.

Παραγωγή ντοκιμαντέρ.

Έκθεση τεκμηρίων.

Οδηγός για τουριστική κλπ. χρήση.

Πολιτιστικοί χάρτες

Με βάση το υλικό που έχει συγκεντρωθεί, μπορούν να δημιουργηθούν πολιτιστικοί χάρτες:

Οι μαθητές

μελετούν βιβλιογραφία, αρχειακό υλικό κ.λπ., συντάσουν τα σχετικά δελτία, επισκέπτονται τους συγκεκριμένους χώρους,
τoπoθετoύv καταρχήv τα μvημεία πάvω σ' έvα χάρτη της πόλης,
ζωγραφίζoυv τo δικό τoυς χάρτη και τoπoθετoύv σ' αυτόv τα μvημεία και τoυς χώρoυς στέγασης πoλιτιστικώv δραστηριοτήτων,
συντάσσουν τα σχετικά υπομνήματα.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Αρχείων: η εμπειρία των Αρχείων Νομού Ευβοίας (περ. Αρχειακός Δεσμός)

Abstract in English

Φυλλάδιο για εκπαιδευτικά προγράμματα

Συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης

Συνθετικές δημιουργικές εργασίες

Φύλλα εργασίας για ανάλυση τεκμηρίων

Τα προγράμματα

Μια μέρα στο Αρχείο
Η Χαλκίδα στον πόλεμο του '40
Τα χρόνια της πείνας στην Κατοχή και τα Παιδικά Συσσίτια στη Χαλκίδα, 1943-1944
Mετανάστες, πρόσφυγες, και κοινωνικός αποκλεισμός
Αναζητώντας τη χαμένη πόλη
Γνωρίζω ένα μνημείο: Κριεζώτειο
Το κυνήγι της χαμένης ιστορίας
Παζλ
Διαδρομές
Διαδρομές - Η πόλη και οι δρόμοι της
Καλοκαίρι στον Εύριπο
Εμείς και ο κόσμος 
Γνωριμία με το αρχειακό υλικό

 
 
 hit counter
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πολιτιστικές
   Εκθέσεις
   Οπτικοακουστικές παρουσιάσεις
Εκπαιδευτικές
Προγράμματα
Εκδόσεις
Records management
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)